සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/322626/thumb_424_322626_1575788885_642.JPG Bare Land
1
 Homagama 

 • 13.4 perches    Bare Land


  Rs. 690,000 Per Perch

Land for Sale in Homagama

Shasanawardhanarama Road Homag..

  Land for sale in Highway Gardens Mahakatuwana Road Homagama br 134 Perches br Walking Distance to High l...  more »

3 /pics/322588/thumb_424_322588_1575751895_4947.jpg Bare Land
8
 Homagama 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 140,000 Per Perch

12 Perch LAND in HOMAGAMA Moragahena

Boruketiya Homagama

  12 perch LAND in MORAGAHENA watareka Road Boruketiyabr 20 ft wide Road Entersbr 1200 Kms from Main Road Moraga...  more »

4 /pics/321913/thumb_424_321913_1575380007_718.jpg Bare Land
8
 Homagama 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

12 Perch LAND in HOMAGAMA Moragahena

Moragahena Roadi Homagama

  12 perch LAND in MORAGAHENA watareka Roadbr 20 ft wide Road Entersbr Lot no 11 br 1 Kms from Main Road Moragah...  more »

5 /pics/321672/thumb_424_321672_1575279825_6465.jpeg Bare Land
6
 Homagama 

 • 9 perches    Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land for Sale in Homagama

Pitipana Homagama

  9p 925p 12p land slots are available for salebr All plans are approved by urban development authoritybr Cl...  more »

6 /pics/320049/thumb_424_320049_1574189633_4883.jpg Bare Land
5
 Homagama 

 • 14.5 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

145 Perch LAND in MORAGAHENA ROAD

Watareka Road Homagama

  Lot no 10 br 145 perch LAND in MORAGAHENA watareka Roadbr 12 20 ft wide Road Entersbr 900 meter From Main roa...  more »

7 /pics/310089/thumb_424_310089_1568004392_8095.jpg Bare Land
4
 Homagama 

 • 85 perches    Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land for Sale in Homagama

Manathunga Mawatha Homagama

  For Immediate salebr Good Residential property in Manathunga Mawatha Homagamabr Peaceful surrounding Good N...  more »

8 /pics/319914/thumb_424_319914_1574108553_05.jpg Bare Land
5
 Homagama 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

12 Perch LAND For sale in MORAGAHENA

Watareka Road Homagama

  Lot no 11br 12 20 ft wide Road Entersbr 900 meter From Main road Moragahena Maharagama 280br 5 Kms from Moraga...  more »

9 /pics/318984/thumb_424_318984_1573262044_7108.jpg Bare Land
3
 Homagama 

 • 15.3 perches    Bare Land


  Rs. 775,000 Per Perch

153 Perch LAND for sale in HOMAGAMA

Densil Kobekaduwa Mawatha Homa..

  153 Perch Land in old road Homagama Twonbr Old road Enters 30ftbr Homagama Twonbr One Perch Rs 775000 br Total...  more »

10 /pics/317395/thumb_424_317395_1572181517_9925.jpg Bare Land
3
 Homagama 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 420,000 Per Perch

Land for sale with 2 access roads

Kushi Mawatha Pitipana right D..

  Bare rectangular Land 10 perches over looking open area carm environment with two access roads at the back and...  more »

11 /pics/317263/thumb_424_317263_1572053923_008.jpg Bare Land
10
 Homagama 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

10 Perch LAND in HOMAGAMA

Godagma Homagama

  10 perch LAND in Homagama Godagmabr 30 ft wide Road Entersbr 500 meter From Main road Colombo br 800 meter Fro...  more »

12 /pics/316213/thumb_424_316213_1571396728_418.jpg Bare Land
7
 Homagama 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 170,000 Per Perch

20 perch LAND in MORAGAHENA

Moragahena Watareka Road Homa..

  20 Perch LAND in Moragahena Watareka Roadbr Fecing Watareka Roadbr 1 Kms from Main Road Moragahena roadbr 7 Km...  more »

13 /pics/316209/thumb_424_316209_1571395061_2906.jpg Bare Land
5
 Homagama 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

18 perch LAND in MORAGAHENA

Moragahena Watareka Road Homag..

  18 perch LAND in MORAGAHENA watareka Roadbr 20 ft wide Road Entersbr 200 meter From Main road Moragahenabr 7 K...  more »

14 /pics/315619/thumb_424_315619_1571282247_5578.jpg Bare Land
3
 Homagama 

 • 10.5 perches    Bare Land


  Rs. 460,000 Per Perch

105 Perch LAND in HOMAGAMA pitipana Shout

Moragahena Roadi pitipana Shou..

  105 perch LAND in Homagama pitipana Shoutbr 20 ft wide Road Entersbr 3 nd Land Plot from Moragahahena Road br ...  more »

15 /pics/313933/thumb_424_313933_1570162628_3352.jpeg Bare Land
4
 Homagama 

 • 6.5 perches    Bare Land


  Rs. 530,000 Per Perch

Land For Sale In Pitipana Homagama

 

  There are two plotsbr Land Size Block 1 65 perches Block 2 10 perches br Two precious plots of land in Hom...  more »

20 /pics/310187/thumb_424_310187_1568042304_572. Bare Land
 Homagama 

    Bare Land


  Rs. 725,000 Per Perch

Homagama Land

Mawathgama Homagama

  Land located off Homagama krushi Mawatha 20 perches rectangular flat land Very respectablecalm and peaceful ar...  more »

21 /pics/310132/thumb_424_310132_1568019130_3869. Bare Land
 Homagama 

    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Homagama Land

Krushi mawatha Homagama

  Land located off Homagama krushi Mawatha 20 perches rectangular flat land Very respectablecalm and peaceful ar...  more »

22 /pics/308093/thumb_424_308093_1566695455_9254. Bare Land
 Homagama 

    Bare Land


  Rs. 1.55M

Land for sale

 

  Nibm campas Mahindarajapaksha schoolDiyagama grawundHiway kahathudwa ...  more »

Lands for Sale in Homagama

Several factors can be recognized that might have resulted in the high phased development that occurred in Homagama. From all one of the most prominent can be noted as the A4 highway. Stretching for more than 430 kilometres from west to east, this conspicuous highway connects the commercial capital of Sri Lanka, the city of Colombo, with the city of Batticaloa in the Eastern Province. Along its way, a few of the more prominent areas this road passes through includes the towns and cities of Nugegoda, Maharagama as well as Hanwella, respectively. However, due to this and several other factors has resulted in this region having some of the most sort-after real estate seen in the Western Province of Sri Lanka. This particularly includes the wide variety of properties for sale in Homagama, of which the majority are the lands for sale in Homagama town. 

Nevertheless, if you are a new property hunter or a seasoned investor who is currently thinking of obtaining one of the lands in Homagama, then remember that there are a few important factors that you must consider before you arrive at your final decision. Let's assume that you are looking for affordable properties for rent in Homagama. If this is the case with you, then you might want to take a look around Mahinda Rajapaksha National School located adjacent to NSBM Green University, which might have what you want. However, if you are looking for a 10 perch land for sale located in Homagama Pitipana area, then going for a property close to Panagoda might be the best choice. But, on the other hand, if what you want is a home with lands Homagama located close to 122 bus route in the high level road, then land for sale in Homagama Pitipana junction might offer the best opportunities. 

Regardless, there are more things that you need to consider before you decide to buy one of the land in the homagama map listed as properties for sale in Homagama. For example, let's consider that you are looking for a simple land plot, something akin to a 20 perches block that is not too far from the highway entrance located in Makumbura area, which is West of this zone. If so, then you might discover the best opportunities for such a property, from the neighbourhoods that are located in the Katuwana area, south of the high-level road. Having said that, you may also be an investor, who is looking for a few plots of land for sale in Homagama, for buying and selling purposes. In such a case, you might have better opportunities if you go through the prime lands in Homagama that can offer what you want.