සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
7 /pics/321913/thumb_424_321913_1575380007_718.jpg
Bare Land
8
 Homagama 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

12 Perch LAND in HOMAGAMA Moragahena

Moragahena Roadi Homagama

  12 perch LAND in MORAGAHENA watareka Roadbr 20 ft wide Road Entersbr Lot no 11 br 1 Kms from Main Road Moragah...  more »

8 /pics/327963/thumb_424_327963_1579242936_8791.jpeg
Bare Land
2
 Homagama 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 1.18M Per Perch

Land for Sale in Homagama

Walawwa Road off Sawsiri Uyana..

  Good Residential Property in Homagamabr Located in Walawwa Road off Sawsiri Uyanabr br Peaceful surrounding Go...  more »

11 /pics/326497/thumb_424_326497_1578389641_6447.JPG
Bare Land
3
 Homagama 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land in Homagama

Homagama

  30 perchesbr 15 feet roadbr Residential Area with Good Neighborhoodbr 100m to 280 bus roadbr 15km to institute...  more »

12 /pics/326407/thumb_424_326407_1578357595_8675.jpg
Bare Land
8
 Homagama 

 • 23.5 perches    Bare Land


  Rs. 480,000 Per Perch

235 Perch LAND for sale in HOMAGAMA

Moragahena Road Homagama

  235 Perch LAND for sale in Moragahena Road Homagamabr 2nd Land Plot from Moragahahena Road br 20 15 ft wide ro...  more »

13 /pics/326130/thumb_424_326130_1578179520_6557.jpg
Bare Land
3
 Homagama 

 • 15.3 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

153 Perch LAND for sale in HOMAGAMA

Old Road Homagama

  153 Perch LAND for sale in Homagamabr Fecing old roadbr 400 meter from Twonbr One perch Rs 750000 br Total pri...  more »

14 /pics/326132/thumb_424_326132_1578182183_4374.jpg
Bare Land
6
 Homagama 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 240,000 Per Perch

12 Perch LAND in HOMAGAMA PANAGODA

Panagoda Homagama

  12 Perch LAND for sale in Panagodabr 20 ft wide road Entersbr 500 meter from main roadbr 1 Kms Panagoda Twonbr...  more »

15 /pics/326086/thumb_424_326086_1578137420_5727.jpg
Bare Land
4
 Homagama 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

12 Perch LAND in MORAGAHENA

Moragahena Road Homagama

  12 Perch Land in HOMAGAMA Moragahenabr Lot no 11br 20 ft wide road Entersbr 1 Kms Main road 280 Maharagamabr 5...  more »

19 /pics/322588/thumb_424_322588_1575751895_4947.jpg
Bare Land
8
 Homagama 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 140,000 Per Perch

12 Perch LAND in HOMAGAMA Moragahena

Boruketiya Homagama

  12 perch LAND in MORAGAHENA watareka Road Boruketiyabr 20 ft wide Road Entersbr 1200 Kms from Main Road Moraga...  more »

20 /pics/320049/thumb_424_320049_1574189633_4883.jpg
Bare Land
5
 Homagama 

 • 14.5 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

145 Perch LAND in MORAGAHENA ROAD

Watareka Road Homagama

  Lot no 10 br 145 perch LAND in MORAGAHENA watareka Roadbr 12 20 ft wide Road Entersbr 900 meter From Main roa...  more »

21 /pics/319914/thumb_424_319914_1574108553_05.jpg
Bare Land
5
 Homagama 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

12 Perch LAND For sale in MORAGAHENA

Watareka Road Homagama

  Lot no 11br 12 20 ft wide Road Entersbr 900 meter From Main road Moragahena Maharagama 280br 5 Kms from Moraga...  more »

25 /pics/273640/thumb_424_273640_1579361574_701.jpg
Bare Land
5
 Homagama 

 • 13 perches    Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

land for Sale Homagama Magammana

Homagama Magammana Vidyalaya

  13 perches bare Land In Homagama Magammana Homagama Diyagama Road Wedage Watta Road Pregathi Mawatha Rs250000...  more »

Lands for Sale in Homagama

Several factors can be recognized that might have resulted in the high phased development that occurred in Homagama. From all one of the most prominent can be noted as the A4 highway. Stretching for more than 430 kilometres from west to east, this conspicuous highway connects the commercial capital of Sri Lanka, the city of Colombo, with the city of Batticaloa in the Eastern Province. Along its way, a few of the more prominent areas this road passes through includes the towns and cities of Nugegoda, Maharagama as well as Hanwella, respectively. However, due to this and several other factors has resulted in this region having some of the most sort-after real estate seen in the Western Province of Sri Lanka. This particularly includes the wide variety of properties for sale in Homagama, of which the majority are the lands for sale in Homagama town. 

Nevertheless, if you are a new property hunter or a seasoned investor who is currently thinking of obtaining one of the lands in Homagama, then remember that there are a few important factors that you must consider before you arrive at your final decision. Let's assume that you are looking for affordable properties for rent in Homagama. If this is the case with you, then you might want to take a look around Mahinda Rajapaksha National School located adjacent to NSBM Green University, which might have what you want. However, if you are looking for a 10 perch land for sale located in Homagama Pitipana area, then going for a property close to Panagoda might be the best choice. But, on the other hand, if what you want is a home with lands Homagama located close to 122 bus route in the high level road, then land for sale in Homagama Pitipana junction might offer the best opportunities. 

Regardless, there are more things that you need to consider before you decide to buy one of the land in the homagama map listed as properties for sale in Homagama. For example, let's consider that you are looking for a simple land plot, something akin to a 20 perches block that is not too far from the highway entrance located in Makumbura area, which is West of this zone. If so, then you might discover the best opportunities for such a property, from the neighbourhoods that are located in the Katuwana area, south of the high-level road. Having said that, you may also be an investor, who is looking for a few plots of land for sale in Homagama, for buying and selling purposes. In such a case, you might have better opportunities if you go through the prime lands in Homagama that can offer what you want.