සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
9
 Homagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 499,000 Per Perch

Homagama Pitipana Land Sale

Pitipana south, Colombo Distri..

  හෝමාගම - පිටිපන සියලුම පහසුකම් සහිත නේවා...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Lands for sale.

Wettasinghe Mawatha, Mullegama

  A bare land of two adjoining blocks 17 perches and 8 perches suitable for housing or cultivation is availabl...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Homagama 

    Bare Land


  Rs. 1.37M

Land For Sale

Panaluwa, Artigala Road

  Square land, 05 Coconut Trees, Electricity, Water, 200m to the bus route, 1km to the High-level Road, Very cal...  more »