සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 /pics/234580/thumb_424_234580_1527052279_4905.jpg Land with house
6
 Kalutara 

 • 30 perches   Land with house


  Rs. 7M

Your second home in Kalutara town

Serupita Road Kalutara

  Kalutara the western provinces moderate clime city has its own unique identities in the historical Bo tree the...  more »

8 /pics/335184/thumb_424_335184_1582703944_2342.JPG Bare Land
3
 Kalutara 

 • 71 perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land For Sale Kaluthara North

Galle road Kalutara North

  71 Perch bare land facing the Main Galle Road in front of Dambulu Furniture next to Food City02 Km to the Kalu...  more »

15 /pics/330516/thumb_424_330516_1580387070_647.png Cultivated Land
5
 Kalutara 

 • 1.5 acres   Cultivated Land


  Rs. 2.2M

Cultivated land for sale

Gavaragiriya Kalutara

  Land for sale at Gavaragiriya Terrific location with marvellous views of the mountains and hillsThe floor plan...  more »

17 /pics/323179/thumb_424_323179_1576205683_9132.jpg Bare Land
6
 Kalutara 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.28M Per Perch

10 Perch LAND For sale in KALUTARA

Waskaduwa Kalutara

  10 Per Perch LAND in Kalutara waskaduwaFecing Main Road EntersOne Perch Rs 1275000 Clear DeedsTo inspect the L...  more »

20 /pics/318919/thumb_424_318919_1573201878_3412.jpg Land with house
2
 Kalutara 

 • 26 perches   Land with house


  Rs. 36.4M

Land for sale in Kalutara

 

  Commercial Land for sale at Wadiyamankada Junction Waskaduwa Kaluthara 26 perches commercial land facin...  more »

28 /pics/291786/thumb_424_291786_1556417825_744.jpg Land with house
4
 Kalutara 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 3M

Dodangoda Kalutara