සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
18 Cultivated Land
5
 Kalutara 

  • 1.5 acres   Cultivated Land


    Rs. 2.2M

Cultivated land for sale

Gavaragiriya Kalutara

    Land for sale at Gavaragiriya Terrific location with marvellous views of the mountains and hillsThe floor plan...  more »