සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
26 Bare Land
 Kalutara 

  • 14 P   Bare Land


    Rs. 100,000

Land in Kalutara

sarala da mawatha, wilegoda, K..

    10 minutes from Kaluthara town.Clear deedsCalm areaClose to reputed schools....  more »