සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
2
 Kalutara 

  • 20 perches   Bare Land


    Rs. 250,000 Per Perch

Nagoda

Kurunduwaththa Mawatha

    කලුතර දකුන, නාගොඩ, කුරුන්දු වත්ත පාරේ පිහි...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kalutara 

  • 12 perches   Bare Land


    Rs. 225,000 Per Perch

Land for Sale

Horana Road, Malwatta

    කලුතර හොරන පාරේ මල්වත්ත හන්දියට ආසන්නව ජ...  more »