සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/310228/thumb_424_310228_1568075174_9483.jpg
Cultivated Land
6
 Katunayake 

 • 172 perches    Cultivated Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land for SALE

Gangarama Road Kowinna Katunay..

  Fertile cultivated land suitable for multi purpose developments The property is located in Gangarama road with...  more »

3 /pics/304634/thumb_424_304634_1564716383_3496.jpg
Bare Land
1
 Katunayake 

 • 10 acres    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Land for Sale in Katunayake

Veyangoda Road Katunayake

  Land for sale in Wattalabr br This land is located in a very calm place near Katunayake Town This land is suit...  more »

8 /pics/294229/thumb_424_294229_1558080640_0552.jpeg
Bare Land
5
 Katunayake 

 • 38 perches    Bare Land


  Rs. 660,000 Per Perch

Land for sale in Katunayake

Nayaka Road Katunayake

  For Immediate salebr Good Residential Property in YAKKALAbr Peaceful surrounding Good Neighborhoodbr Easy ...  more »

9 /pics/317605/thumb_424_317605_1572324065_2883.jpg
Coconut land
10
 Katunayake 

 • 5 acres    Coconut land


  Rs. 11.5M Per Acre

Coconut Land For Sale 5 Acres

Kimbulapitiya Dagonna Katuna..

  Location Katunayake Kimbulapitiya Dagonnabr 5 Acresbr Coconut Estatebr 1 Acre 115 Laks...  more »

10 /pics/318671/thumb_424_318671_1573029573_068.jpg
Land with house
1
 Katunayake 

 • 36 perches    Land with house


  Rs. 140,000 Per Perch

Land close to Katunayake

Heenatiyana Katunayake

  Land with house for sale 36 p land with 1 Bedroom attached Bathroom Living room Kitchen and varenda Housebr We...  more »

12 /pics/294441/thumb_424_294441_1558288933_6719.png
Bare Land
1
 Katunayake 

 • 190 perches    Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land for Sale

 

  Ideal locationbr br Only 10 minutes to the Katunayake airport br br Suitable for development br br Lovely scen...  more »