සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/314431/thumb_424_314431_1570467977_0287.JPG
Bare Land
5
 Pannipitiya 

  • 17 perches    Bare Land


    Rs. 1.65M Per Perch

Land for Sale in Pannipitiya LS11

Depanama Pannipitiya

    Highlights Land extent 17 Perches Can be purchased as 17 Perches or 10 Perches 7 Perches alone will not be...  more »

5 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Pannipitiya 

  • 30 perches    Bare Land


    Rs. 1.5M Per Perch

Commercial value land for sale

Ols Kottawa Road Pannipitiya

    Land extend 15 or 30 perches available for purchase This land is facing the Old Kottawa Road close proximity t...  more »

Lands for Sale in Pannipitiya 

Lands for sale in Pannipitiya can be used for different purposes. As this city Pannipitiya is made up of highly residential areas, this is a perfect place to build a dream house or luxury property. The prices of Pannipitiya land for sale varies within ranges of Rs. 1 million per perch. A 7.2 perches land located 1 kilometer to Pannipitiya town and Dharmapala Vidyalaya goes for Rs. 1 million per perch. This is a rectangular flat land with pipe borne water and electricity supply. This land is situated in a respectable neighbourhood with newly built houses around. The benefit of purchasing a land for sale over other properties for sale in Pannipitiya such as luxury houses or commercial buildings is that a land allows the buyer to develop a new property as they wish. For instance, a land for sale in Pannipitiya Araliya Uyana can be used for private or business use. As real estate in Sri Lanka becomes more popular, especially in Colombo and other cities, which are known to be tourist hot-spots, buying homes in such areas become increasingly difficult.

In different parts of this city land prices vary. For instance, a 10 perch land in Pelanwatta area, 700 meters to 296 bus route is on the market for Rs. 695,000 per perch. Maharagama town is accessible within a 10 minute drive while supermarkets, banks, hospitals and schools are within close proximity. Pannipitiya map indicates the other surrounding cities such as Mahargama, Homagama and Sri Jayawardenapura, Kotte. These are prominent cities with major commercial interests. When it comes to commercial land for sale, Pannipitiya offers multiple options with many benefits. A 16 perch property facing High Level Road is available for Rs. 78.4 million. It faces a 62 ft. road frontage. There is another land in the same location for Rs. 40 million. This 12.1 perches property comes with a house as well. A commercial land facing Koswatta highway is on sale for Rs. 1.5 million per perch. This offers 30 perches in total, including a house. Most of these properties are sold only for land value.

Due to the residential nature of this suburb, there is a large demand for properties on sale. This includes houses and apartments. The same pattern is observed among properties for rent in Pannipitiya. There are luxury houses, annexes and rooms for rent in this region. These are ideal for short term uses. There are also showroom space, restaurants and commercial property for rent. All these types of property stand to gain as the city develops through better infrastructure and amenities. A land for sale in Vidyala junction or a land for sale in Mukumbura can be useful depending on the buyer's needs. A few key factors any land buyer should consider is the location and the future value of the land. This will help them make better decisions. A thorough research about the area and investigation of the land is important to lock the right deal. Overall, Colombo suburbs such as Pannipitiya are ideal for land purchasing for both commercial and residential purposes.