සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/297072/thumb_424_297072_1559967784_1165.jpg Land with house
 Colombo 5 

 • 21.32 perches   Land with house


  Rs. 330.46M

2132P Land for Sale in Colombo 5

 

  Our Reference No SL 9135Please quote this reference number when inquiring Land Extent 2132P Perch Value 15...  more »

2 /pics/336627/thumb_424_336627_1583467560_6366.jpg Land with house
1
 Colombo 6 

 • 17.3 perches   Land with house


  Rs. 6.5M Per Perch

Prime Land in Pamankada

Sri Maha Vihara Road Pamankada..

  Prime land 173 perches for immediate sale on Sri Maha Vihara Road Pamankada Walking distance to Dutugemunu Str...  more »

6 /pics/326238/thumb_424_326238_1578253778_8774.JPG Land with house
1
 Colombo 6 

 • 15 perches   Land with house


  Rs. 6.8M Per Perch

Land for sale Colombo 6

Off PamankadaHavelock road Col..

  15 perch property with a house going for the land value Walking distance to Colombo 5 havelock road30 ft acces...  more »

7 /pics/328907/thumb_424_328907_1579670535_5337.JPG Land with house
1
 Colombo 6 

 • 15.24 perches   Land with house


  Rs. 10M Per Perch

Land for Sale in Colombo 06 LS39

Fonseka Terrace Colombo 6

  Highlights Land extent 1524 Perches Property is located facing Fonseka Terrace off Havelock Road Colombo 0...  more »

9 /pics/322939/thumb_424_322939_1575995505_0718.JPG Land with house
1
 Colombo 5 

 • 15.35 perches   Land with house


  Rs. 230M

Land for Sale in Colombo 05 LS22

Thimbirigasyaya Road Colombo 5

  Highlights Land extent 1535 Perches Property is located facing Thimbirigasyaya Road Colombo 05 The prope...  more »

11 /pics/301202/thumb_424_301202_1562574027_4979.JPG Land with house
3
 Colombo 8 

 • 49.82 perches   Land with house


  Rs. 8.5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 08 LS32

Chandralekha Mawatha Cotta Roa..

  Highlights Land extent 4982 Perches Property is located on Chandralekha Mawatha off Cotta Road Colombo 08 ...  more »

21 /pics/336619/thumb_424_336619_1583482801_3184.png Land with house
1
 Colombo 4 

 • 42 perches   Land with house


  Rs. 20M Per Perch

Colombo 4 Land For Sale

Reid Avenue Colombo 4

  42 perch block in Reid Avenue Thummulla Prime location within close proximity to banks schools universities bu...  more »

22 /pics/336991/thumb_424_336991_1584012877_3598.jpg Land with house
1
 Colombo 7 

 • 16.9 perches   Land with house


  Rs. 260M

169P Land in London Place Colombo 7

London Place Colombo 7

  Our Reference No SL 10123Please quote this reference number when inquiring Land Extent 169P Land Value 260 ...  more »