සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Bare Land
1
 Jaffna 

 • 700 perches   Bare Land


  Rs. 60,000 Per Perch

700 perches Land in tellipalai

Old Dutch Road Tellipalai Jaff..

  Out of 1080 perches 700 perches availble as one parcel or two for sale Ideal investment close to palaly Hospit...  more »

4 Bare Land
2
 Jaffna 

 • 250 perches   Bare Land


  Rs. 9M

Land for immediate sale

Nunavil chavakacheri Jaffna

  250 perches of land available for immediate sale with good ground well water150 m distance from A9 highways ro...  more »

5 Bare Land
1
 Jaffna 

 • 13.5 perches   Bare Land


  Rs. 4.2M

Land for sale in Jaffna

Punkankulam Road Jaffna

  This land is located in a peaceful environment near the Punkankulam Railway Station with an approved plan for ...  more »

11 Bare Land
URGENT
 Jaffna 

 • 110 perches   Bare Land


  Rs. 27.5M

Land for sale

Rasavethe Jaffna

  11 parapu land for sale Near kopai police station 25 lacks per parapu Total price 275 M...  more »

13 Bare Land
 Jaffna 

 • 80 perches   Bare Land


  Rs. 1.25M Per Perch

Palaly Road Land

Palaly Road Jaffna

  Rare opportunity to buy this land on Main Road with access from 3 sides This is a Large square plot on Palaly ...  more »

14 Bare Land
 Jaffna 

 • 80 perches   Bare Land


  Rs. 1.25M Per Perch

Land for Sale on Palapy Road

Palaly Road Jaffna

  80 purchases of Land in Palaly Road for Sale Suitable for Hotel Wedding Hole or Business purpose It is a Squar...  more »