සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/319746/thumb_424_319746_1573936698_3949.jpg Bare Land
4
 Jaffna 

 • 48 perches    Bare Land


   

Raja veethy Atchuvely Jaffna

5 ../images/no_pic.png Bare Land
 Jaffna 

 • 110 perches    Bare Land


  Rs. 27.5M

Land for sale

Rasavethe Jaffna

  11 parapu land for sale Near kopai police station 25 lacks per parapu Total price 275 M...  more »

6 ../images/no_pic.png Bare Land
 Jaffna 

 • 80 perches    Bare Land


  Rs. 1.25M Per Perch

Palaly Road Land

Palaly Road Jaffna

  Rare opportunity to buy this land on Main Road with access from 3 sides This is a Large square plot on Palaly ...  more »

7 ../images/no_pic.png Bare Land
 Jaffna 

 • 80 perches    Bare Land


  Rs. 1.25M Per Perch

Land for Sale on Palapy Road

Palaly Road Jaffna

  80 purchases of Land in Palaly Road for Sale Suitable for Hotel Wedding Hole or Business purpose It is a Squar...  more »

8 ../images/no_pic.png Bare Land
 Jaffna 

 • 35 perches    Bare Land


  Rs. 260,000 Per Perch

Land for sale in Thirunalveli South

Sivan kovil Road Jaffna

  Valuable land available beside Sup Post office 24 Sivan Kovil Road Thirunal Veli South Jaffnabr br 2 Parappu...  more »