සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Bare Land
 Manipai 

  • 115 perches   Bare Land


    Rs. 100,000 Per Perch

11 12 parappu

Samurthi bank street manipay ..

    Near the Maruthadi pillaiyar temple 700m good for residents ...  more »