සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/310228/thumb_424_310228_1568075174_9483.jpg
Cultivated Land
6
 Katunayake 

 • 172 perches    Cultivated Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land for SALE

Gangarama Road Kowinna Katunay..

  Fertile cultivated land suitable for multi purpose developments The property is located in Gangarama road with...  more »

6 /pics/325203/thumb_424_325203_1577640602_483.jpg
Cultivated Land
9
 Avissawella 

 • 18 acres    Cultivated Land


  Rs. 4.6M Per Acre

18 Acres cultivated land with a house

Amitirigala Avissawella

  Well cultivated land and house For Sale in Amitirigala Avissawella rdbr 18 Acres land Clean deedbr Main cultiv...  more »

7 /pics/325145/thumb_424_325145_1577598720_1522.jpg
Cultivated Land
2
 Urapola 

 • 253 perches    Cultivated Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Land in Apalawaththa

Ruwanwella road Urapola

  More than 15 Acres 253 perch land for Sale in Nittambuwa Ruwanwella Road Apalawaththa br Selling Price Rs40000...  more »

9 /pics/324813/thumb_424_324813_1577286078_645.jpg
Cultivated Land
7
 Kirindiwela 

 • 105 perches    Cultivated Land


  Rs. 50,000 Per Perch

Land for sale

185 Veyangoda Kirindiwela Bu..

  Kirindiwela town eke sita idamata 5km Kirindiwela nagaraye sita 185 bus margaye walgammulla pasala pasukara 01...  more »

10 /pics/322322/thumb_424_322322_1575600409_9262.jpg
Cultivated Land
1
 Kalutara 

 • 160 acres    Cultivated Land


  Rs. 2.5M Per Acre

Estate for Sale in Bulathsinhala

Ginigedara Ella Kalutara

  Direction From Ingiriya to Athura to kalawellawa pass the bridge Kudaga Ganga br br 55 km fm Colombobr br Hug...  more »

11 /pics/321224/thumb_424_321224_1575826949_8795.jpg
Cultivated Land
4
 Delgoda 

 • 20 perches    Cultivated Land


  Rs. 65,000 Per Perch

Land for sale at Anuragoda

Papiliyawala Mandawala road De..

  Good residantial land at Anuragodabr From one accre land 20 purch or 40 purchase is for salebr br Electricity ...  more »

12 /pics/320517/thumb_424_320517_1574513905_5423.jpg
Cultivated Land
3
 Kotadeniyawa 

 • 2.5 acres    Cultivated Land


  Rs. 5M Per Acre

Coconut Land For Sale Around Gampaha

Kuleegedara Road Kotadeniyawa

  25 Acres land for sale at Kotadeniyawa meerigama Rd Hettimulla Junction around gampahabr 3 room House with ele...  more »

13 /pics/319817/thumb_424_319817_1574055356_9431.jpg
Cultivated Land
2
 Gampaha 

 • 95 perches    Cultivated Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for Sale Immediately

Bemmulla Gampaha

  95 perches land for salebr 3km to Kandy Colombo roadbr 2km to Bemmulla Railway Stationbr Ideal for investin...  more »

14 /pics/319742/thumb_424_319742_1573919297_5162.jpg
Cultivated Land
10
 Kiridiwala 

 • 16 acres    Cultivated Land


  Rs. 8M Per Acre

Land for Sale in Kirindiwela

Pingamuwa Junction Naduwatta R..

  Property can be approached when proceeding about 3 km meters from Meevitigammana Bopagamuwa Juction along Avis...  more »

19 /pics/315975/thumb_424_315975_1571301793_2635.jpg
Cultivated Land
1
 Udugampola 

 • 12.5 perches    Cultivated Land


  Rs. 128,000 Per Perch

Gampaha

Batapotha Udugampola

  30 min 244 500m ...  more »

22 /pics/313386/thumb_424_313386_1569841315_1335.jpg
Cultivated Land
3
 Gonapola 

 • 14.5 acres    Cultivated Land


  Rs. 150M

Land For Sale in Horana

Batuwita road Gonapola

  Have a licened quary for mining activitiesbr Mainly Rubber and Coconut new cultivationsbr Have a small house i...  more »

23 /pics/304798/thumb_424_304798_1564814603_5139.jpg
Cultivated Land
9
 Minuwangoda 

 • 34 perches    Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Yatiyana Land for Sale

Yatiyana Minuwangoda

  The main road from Minuwangoda to Katunayake is only 400 metersbr 34 perches cultivated squre landbr Pure wate...  more »

25 /pics/289875/thumb_424_289875_1554301429_952.jpg
Cultivated Land
 Panadura 

 • 45 perches    Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale Panadura

Tidman silwa Mawatha Panadura

  A Land Of 45 Perches Situated In The Kaluthra District 30 Km Towards Panadura From Panaddura Town 300 M To The...  more »

26 /pics/323312/thumb_424_323312_1576248914_7944.
Cultivated Land
 Ellakkala 

    Cultivated Land


  Rs. 80,000 Per Perch

Oraganc spices garden for sale

Godagama Ellakkala

  An organically maintained agricultural land is sale in Godagama Ellakala Closer to Aththanagalla juction Wathu...  more »

27 ../images/no_pic.png
Cultivated Land
6
 Polgahawela 

 • 50 perches    Cultivated Land


  Rs. 1.58M

Udapola

Thalawattegedara Road Polgaha..

  Land facing to paddy field 14 km from Narammala Polgahawela Road via WadakadaEasy access to ThalawattegedaraGi...  more »

28 ../images/no_pic.png
Cultivated Land
 Kadawatha 

 • 20 perches    Cultivated Land


  Rs. 10M

Near to Highway

Aldeniya Kadawatha

  If you target near to Town with mind calm down place this for you...  more »

29 ../images/no_pic.png
Cultivated Land
 Matugama 

 • 8.75 acres    Cultivated Land


  Rs. 25M

Cinnamon Rubber land

 

  875 acre land 6 acre cinnamon 2 acre Rubber and rest with watch Hut fruits 3 km from degalla junction on...  more »