සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/313337/thumb_424_313337_1569822742_7298.jpg
Land with house
2
 Mabola 

  • 5 perches    Land with house


    Rs. 3.6M Per Perch

Facing Road

Negombo road Mabola

    Near the St Marys Church Mabolabr br Land is ideal for commercial or Residential Purposes ...  more »