සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
7 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Uswetakeiyawa 

  • 7 perches    Bare Land


    Rs. 500,000 Per Perch

Land for sale

 

    5kms to Colombo border Half an hour to Colombo Fortbr Half an hour to Airport br Near by towns are wattala and...  more »