සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/304611/thumb_424_304611_1564672997_5863.JPG Bare Land
8
 Colombo 5 

 • 13.25 perches   Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS36

Off Kirulapone Avenue Colombo ..

  Highlights Land extent 1325 Perches Property is located on a lane off Kirulapone Avenue Colombo 05 Appro...  more »

3 /pics/303383/thumb_424_303383_1563909806_9138.JPG Bare Land
2
 Colombo 5 

 • 37.81 perches   Bare Land


  Rs. 7M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS10

Kirulapone Avenue Colombo 5

  Highlights Land extent 3781 Perches Property is located on Kirulapone Avenue Colombo 05 The property is ...  more »

5 /pics/338484/thumb_424_338484_1584595942_3214.jpg Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 7.33 perches   Bare Land


  Rs. 4.78M Per Perch

Bare land 7 perches Colombo 5

Polhengoda Road Colombo 5

  Bare land of 733 perches on Polhengoda Road also known as Wijayakumaranatunga Mawatha on a 20 feet wide bi lan...  more »

6 /pics/287195/thumb_424_287195_1552468435_1017.JPG Bare Land
 Colombo 5 

 • 13.30 perches   Bare Land


  Rs. 5.5M Per Perch

Land for sale in Colombo 5

Averihena Road Colombo 5

  55 million per perch selling for highest offer 1330 Perches square land for sale in Colombo 5 20 feet access ...  more »

7 /pics/297948/thumb_424_297948_1560581600_4107.jpg Bare Land
10
 Colombo 5 

 • 27 perches   Bare Land


  Rs. 2.7M Per Perch

Kirulapone land

Poorvaramaya Road Colombo 5

  Supreme land for sale in kirulapone Colombo 5 Poorvaramaya roadand kolombage mawatha both Very close to havelo...  more »

9 /pics/313847/thumb_424_313847_1570102190_5839.jpeg Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 48 perches   Bare Land


  Rs. 12M Per Perch

Havelock Road Colombo 5 48 perches

Havelock Road Colombo 5

  This property is situated on Havelock Road within a very up market residential area of Colombo 5 and consists ...  more »

11 /pics/337618/thumb_424_337618_1583990374_5955.jpg Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 7 perches   Bare Land


  Rs. 5.2M Per Perch

Land for Sale in Kirilupane

 

  About 300m to Highlevel road Calm and highly residential area One of the best location to build up your dream ...  more »

15 /pics/265221/thumb_424_265221_1539260600_0149.jpg Bare Land
3
 Colombo 5 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 80M

10 Perch MAIN ROAD FACING LAND

Edmonton Road Baseline Road ..

  Just Opposite the Keels Super Market For More Details Contact 0778741892Thank you...  more »

22 /pics/289155/thumb_424_289155_1553761713_6487.JPG Bare Land
 Colombo 5 

 • 13.58 perches   Bare Land


  Rs. 3.2M Per Perch

Land for sale in Colombo 5

Poorwarama Road Colombo 5

  1358 Perches rectangular land for sale in Colombo 5 15 access road highly residential area 32 million per per...  more »

23 /pics/336458/thumb_424_336458_1583378838_4053.JPG Bare Land
4
 Colombo 5 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 125,000

Land for Lease

Park Road Colombo 5

  Situated very close to Elizabeth Moir School 10 perches rectangular in size ideally suited for a car park Gre...  more »

24 /pics/316773/thumb_424_316773_1571757090_4207.jpg Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 10.5 perches   Bare Land


  Rs. 32.5M

Residential land 105 perches

Polhengoda Road Colombo 5

  Residential land of 105 perches on Polhengoda Road also known as Vijaya Kumaratunga Road Property is located c...  more »