සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/242660/thumb_424_242660_1552824618_4018.jpg
Cultivated Land
8
 Galle 

  • 292 perches    Cultivated Land


    Rs. 14.48M

2 Acres paddy field views LIP 137

 

    LIP 137 The property is located approximately 3 km inland from Ahangama in a very quiet location with wonderfu...  more »

3 /pics/319059/thumb_424_319059_1573319406_0534.JPG
Cultivated Land
2
 Galle 

  • 515 perches    Cultivated Land


    Rs. 42.7M

Land For Sale

Thalgampala Junction Galle

    Location At Thalgampala Junction Facing to Galle to Udugama Main Road ...  more »