සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
7 Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 1.9M Per Perch

Nugegoda Land for sale

Old Kottawa roadMirihana Nugeg..

  Land for sale in NugegodaResidential AreaSituated in private road 18feet road 20m to main road 17 perches land...  more »

9 Bare Land
8
 Nugegoda 

 • 69 perches   Bare Land


  Rs. 10M

Highlevel Rd Nugegoda

  This Valuable Block is Located Next to Prime Lands Apartment Complex Which is Under Construction Just 300 Mete...  more »

10 Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 7 perches   Bare Land


  Rs. 2.2M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Jambugasmulla Mawatha Nugegoda

  7perches land for sale in nugegodaResidential area20feet road 50meters to main road 100 meters to gamsaba junc...  more »

11 Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 2.5M

Land for sale Nugegoda

Jambugasmulla Mawatha Nugegoda

  12 perches land situated in very calm and quiet residential area20feet road U can access to jambugasmulla mawa...  more »

13 Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 28 perches   Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Pagoda Rd Nugegoda

  This Rectangular Shape Block is Situated On Devala Rd Access Via Pagoda Rd Kotte Main Rd 20 Ft Access Also 1...  more »

15 Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 45 perches   Bare Land


  Rs. 6M Per Perch

Pagoda Rd Nugegoda

  This Prime Block Of land is Situated in Nugegoda Along Pagoda Rd 500 Meters to Nugegoda Junction 600 Meters A...  more »

17 Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 10.4 perches   Bare Land


  Rs. 1.3M

Land for sale

Dammarathana mawatha Nugegoda

  This land situated in dammarathana mawatha nugegoda Residencial area good neighbourhood peaceful areaLand 10...  more »

18 Bare Land
6
 Nugegoda 

 • 14 perches   Bare Land


   

Land for sale

Dammarathana mawatha Nugegoda

  This land situated in dammarathana mawatha nugegoda Residencial area good neighbourhood calm quiet place Land...  more »