සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 ../images/no_pic.png Bare Land
 Nugegoda 

 • 15.7 perches   Bare Land


  Rs. 2.8M Per Perch

Nugegoda high level road 15 perch

Nalandarama road Nugegoda

  15 perch square land off Nalandarama road 5minutes walking distance to Nugegoda junction Close proximity walki...  more »

4 /pics/215024/thumb_424_215024_1527044679_0701.JPG Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 36 perches   Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Bare Land for Sale in Nugegoda

Pangiriwatta Road Nugegoda

  Land Extent 36 Perches Property is located on Pangiriwatta Road which is off Old Kesbewa Road The land has...  more »

5 /pics/251064/thumb_424_251064_1541405267_0784.JPG Bare Land
5
 Nugegoda 

 • 40.90 perches   Bare Land


  Rs. 2.7M Per Perch

Land for sale in Mirihana Nugegoda LS20

Jubilee Mawatha Road Mirihana ..

  Highlights Total land extent 4090 Perches Property is located on Jubilee Mawatha Road Mirihana Nugegoda ...  more »

8 /pics/338547/thumb_424_338547_1584637386_1226.JPG Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 60 perches   Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Pagoda Rd Nugegoda

  This Rectangular Shape Block is Situated On Devala Rd Access Via Pagoda Rd Kotte Main Rd 20 Ft Access Also 1...  more »

17 /pics/317499/thumb_424_317499_1572253896_9735.jpg Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 26 perches   Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Dewala Rd Nugegoda

  Chance to own a Land in one of the most highly residential demanded locations in nugegoda 26 Perches Land wit...  more »

18 /pics/336501/thumb_424_336501_1583386420_0581.jpg Bare Land
1
 Nugegoda 

 • 25.7 perches   Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Land facing Highlevel Road 26 perches

Highlevel Road Gangodawila Wij..

  Land of 26 perches directly facing Highlevel Road between Delkanda junction and Wijerama junction The propert...  more »

19 /pics/237182/thumb_424_237182_1527051752_431.JPG Bare Land
8
 Nugegoda 

 • 69 perches   Bare Land


  Rs. 10M

Highlevel Rd Nugegoda

  This Valuable Block is Located Next to Prime Lands Apartment Complex Which is Under Construction Just 300 Mete...  more »

21 /pics/287149/thumb_424_287149_1552458736_1514.jpg Bare Land
4
 Nugegoda 

 • 36 perches   Bare Land


  Rs. 65M

Land for Sale in Nugegoda

 

  REF NO LFS0062Land Feautures 36 Perches Close to Main RoadLocation 13 km Horizon College International 270...  more »

28 /pics/318825/thumb_424_318825_1573123292_8132.jpg Bare Land
2
 Nugegoda 

 • 7 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Bare Land for Sale in Nugegoda

 

  7 Perch Bare land is for sale at Nugegoda new Hospital road Square block with 12 foot access road 2km From...  more »