සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/331701/thumb_424_331701_1580994224_0938.jpg
Bare Land
3
 Gampaha 

 • 9.5 perches    Bare Land


  Rs. 525,000 Per Perch

Land for Sale Hansagiri Road Gampaha

Swarna Hansa Mawatha Hansagir..

  95 Perches land in Swarna Hansa Mawatha Hansagiri Road Gampahabr br Highly Demanded Residential Areabr 2KM ...  more »

6 /pics/318547/thumb_424_318547_1572942348_4941.JPG
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 7.5 perches    Bare Land


   

75 Perches Land for Sale in Gampaha

Bandaranayakepura 2nd Lane Gam..

  75 Perches Land for Sale in Sirimaluyana Bandaranayakepura 2nd Lane Gampaha Just 750 meters to Gampaha Yakkal...  more »

14 /pics/314352/thumb_424_314352_1570433644_8591.jpg
Bare Land
3
 Gampaha 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for Sale in Doranegoda Gampaha

Doranegoda Gampaha

  30 Perches land for sale in Doranegoda Gampaha close Doranagoda Raja Maha Viharaya and Doranegoda Maha Vidyala...  more »

23 /pics/330507/thumb_424_330507_1580382897_5992.jpg
Bare Land
5
 Gampaha 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale in Thelawala

hansagiri road 3th lane Gampah..

  Land for sale in hansagiri roadbr valuable plantsbr 16 feet roadbr br Please call for more detailsbr br ...  more »

30 /pics/328014/thumb_424_328014_1579244461_5648.jpg
Bare Land
4
 Gampaha 

 • 13.5 perches    Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for Sale in Seeduwa

Seeduwa Gampaha

  135 Perches Land for sale Seeduwa Land situated in 100m from Colombo Katunayake main Road 5 minute drive to ...  more »